آموزش کامل PHP – قسمت سوم: عملگرها

در قسمت دوم آموزش php با متغییر ها آشنا شدیم. در این قسمت با عملگرها در زبان پی اچ پی آشنا خواهیم شد.

عملگرها

عملگرها در واقع عملیات روی داده ها را انجام می دهند. برای مثال جمع یک عملگر است که کار آن عملیات جمع را روی دو عدد است.

عملگرهای اصلی

عملگرهای اصلی همان عملیات اصلی در ریاضیات هستند. عملگرهای اصلی در پی اچ پی شامل جمع (+)، تفریق (-)، ضرب (-)، تقسیم (/) و باقیمانده (%) می باشند. به کدهای زیر توجه کنید توضیحات به صورت کامنت به کدها اضافه شده است.

<?php

$num1 = 3;

$num2 = 4;

//addition;

echo $num1 + $num2;   //this will print 7

//subtraction

echo $num2 – $num1;   //this will print 1

//multipliction

echo $num1 * $num2;   //this will print 12

//divition

echo $num4 / $num1;   //this will print 1 (تقسیم صحیح)

?>

در برنامه فوق 4 عمل اصلی را با php انجام دادیم. عملگر بعدی باقیمانده است، این عملگر برای گرفتن باقیمانده تقسیم به کار می رود. به مثال زیر توجه کنید.

<?php>

//module

$num1 = 9;

$num2 = 2;

echo $num1 / $num2;   //this will print 1

?>

عملگرهای افزایشی و کاهشی

از این عملگرها برای افزایش و کاهش یک واحدی استفاده می شوند و با علامت ++ و __ نشان داده می شوند. به عنوان مثال ++x& معادل 1 + x$ است. درمورد — نیز به همین صورت است.

گاهی در برنامه نویسی شرایطی پیش می آید که نمی توان از این عملگرها به صورت فوق استفاده کرد. فرض کنید می‌خواهید مقدار یک متغییر را ابتدا چاپ کنید یا از آن خروجی بگیرید و سپس آن را یک واحد افزایش دهید. در این شرایط ++ نمی‌تواند به شما کمک کند چراکه به حالت معمول نوشتن کدی مانند ++x$ باعث می‌شود ابتدا یک واحد به متغیر اضافه و سپس هرچه نتیجه باشد به عنوان خروجی مد نظر قرار می‌گیرد.

اگر می‌خواهید ابتدا به مقدار کنونی متغییر دسترسی یافته و سپس عملیات افزایش یا کاهش را انجام دهید باید از کدی مانند زیر استفاده کنید و عملگرهای مورد بحث را پیش از نام متغییر بکار بگیرید:

<?php

&x = 1;

echo ++$x;  //ابتدا یک واحد به متغییر افزوده شده و سپس در خروجی چاپ می شود، عدد 2 در خروجی چاپ می شود

echo “<br>”;

echo $x;  //عدد 2 در خروجی چاپ می شود

?>

عملگرهای انتساب

این نوع عملگرها برای انتساب یک مقدار به متغییرها استفاده می شود. یکی از این عملگرها = است که پیشتر در مثال ها از آن استفاده کردیم. از دیگر عملگرهای انتساب به =+ و =- می توان اشاره کرد که کارکرد آن ها به صورت زیر است.

<?php

$num1 = 90;

echo $num1 += 50;  //this is same $num1 = $num1 + 50

echo $num1;  //this will print 140

?>

در کد بالا ابتدا مقدار 90 را به متغیر num1 اختصاص دادیم. سپس با استفاده از عملگر اختصاص دادن =+ مقدار 50 را به متغیر num1 اضافه و نتیجه را مجددا در خود متغیر ذخیره کردیم. در نهایت با دستور echo مقدار نهایی num1 را در مرورگر نمایش دادیم. عملگرهای انتساب به شرح زیر هستند:

 
عملگر کارکرد توضیح
$x += $y $x = $x + $y افزایشی
$x -= $y $x = $x – $y کاهشی
$x *= $y $x = $x * $y ضرب
$x /= $y $x = $x / $y تقسیم
$x %= $y $x = $x % $y باقی مانده

عملگرهای مقایسه ای

از این نوع عملگرها برای مقایسه دو داده استفاده می‌شود. این عملگرها خروجی دو حالته دارند بدین معنا که پس از انجام مقایسه یا مقدار صحیح (true) یا مقدار غلط (false) را باز می‌گردانند. در جدول زیر می‌توانید این عملگرها و کاربرد آن‌ها را ببینید:

عملگر نام مثال نتیجه
== برابری $x == $y اگر مقدار x و y برابر باشد true را برمی‌گرداند
=== یکسان $x === $y اگر مقدار x و y برابر و نوع آن‌ها نیز یکی باشد true را برمی‌گرداند
=! عدم برابری $x != $y اگر مقدار x و y برابر نباشد true را برمی‌گرداند
<> عدم برابری $x <> $y اگر مقدار x و y برابر نباشد true را برمی‌گرداند
==! عدم یکسان بودن $x !== $y اگر مقدار x و y برابر نباشد و نوع آن‌ها نیز یکی نباشد true را برمی‌گرداند

پایان قسمت سوم